Vegyél autót, tölts fel vele fotót közösségi oldaladra és legyél ott a Chelsea Premier League meccsén!

Szeretnél másodmagaddal eltölteni egy igazán emlékezetes hosszú hétvégét Londonban?
A tradicionális városnéző körút és a Chelsea FC Múzeum megtekintése után most a Hyundai jóvoltából részt vehetsz 2019.11.30-án a Chelsea-WestHam Premier League meccsén!
Vár rád egy csodálatos repülőút és egy lehengerlő szálloda teljes ellátással.
Nincs más dolgod, mint 2019. szeptember 10. és október 31. között új Hyundai személyautót vásárolni és várni a jó szerencsét. :)

A játékban 2019. szeptember 10. és október 31. között új Hyundai gépjárművet vásárló természetes személyek vesznek részt.
A nyeremény páros belépőjegy utazással és ellátással a 2019.11.30-i Chelsea FC. vs. West Ham United FC. mérkőzésre Londonba.

A szerencsés nyertes: Zelnik Péter.
Ezúton is gratulálunk neki!

A játékban résztvevők:

Dr Rudolf József és neje


Dobosné Szabó Gizella


Nagy Lilla és Bánovics Norbert


Tóth Pál


Mike István


Mikulás Milán


Keliger Mihályné


Zagyva Gábor


Hovanyecz János


Tóth Gábor


Szentmiklósi Szabolcs


Vig Norbert


Földi Tamás


Sípos Ádám Bence


Sági István


Vári Mária Johanna


Istók Annamária


A szerencsés nyertes: Zelnik Péter. Ezúton is gratulálunk neki!


Kácser Mihály


Ágoston Miklós


Tóth Zsuzsanna


Petrovszki János


Hasulyó Attila


Bálint Erzsébet


Varga Nóra


Tardiné Oláh Zsuzsa


Kovács Róbert


Körmendi Tamás


Nagy Tibor


Ruzsbaczky Tímea Ildikó


Balogh Barnabás


Lukácsi Tamás


Monori János


Gombás Ernő


Kis K Zoltán


Estókné Csete Olga


Szász József


Pozsgai Károly


Bécsi Magdolna


Gáspár Erzsébet


Hetyei József


Marton Gábor


Széles Noémi


Bicskeiné Szebellédi Marianna


Kovács László


Baráth József


Nagy Sándor és felesége


Jenei Vilmos és felesége

Részletesen a nyereményjáték szabályazatról

A „Hyundai Holding Hungary Kft. ” „Chelsea FC. vs. West Ham United FC” nyereményjáték adatkezelési tájékoztatója

I. A Játékszabályzat hatálya

A jelen nyereményjáték szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat) a „Hyundai Holding Hungary Kft.” (Cím: 186 Budapest, Cziffra György utca 15.; Cg.: 01 09 881438; adószám: 3950558-2-44), mint a nyereményjáték szervezője (a továbbiakban: Szervező), adta ki a megrendezésre kerülő „Chelsea FC. vs. West Ham United FC” nyereményjátékra vonatkozóan (a továbbiakban: Játék). A Játék és a Szabályzat a www.hyundai.hu/eu-football címen érhető el.

Jelen Szabályzat hatálya a Szervező által meghirdetett Játékra terjed ki, valamint azokra a II. pontban részletesen meghatározott 18. életévüket betöltött cselekvőképes természetes személy résztvevőkre (a továbbiakban: Játékos), akik a jelen Szabályzatban meghatározott feltételeknek megfelelően részt vesznek a Játékban.

A Játékos a Játékban való részvétellel maradéktalanul elfogadja a jelen Szabályzat feltételeit, beleértve az adatkezelési rendelkezéseket is. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékban való részvétel előtt az ő kötelessége előzetesen tájékozódni a Szabályzat, valamint Adatkezelési tájékoztató rendelkezéseiről, ennek elmulasztására kötelezettségek keletkeztetése vagy előnyök szerzése végett nem hivatkozhat. Amennyiben a Játékos a jelen Szabályzatban, valamint Adatkezelési tájékoztatóban foglalt feltételekkel nem ért egyet, vagy az abban előírt feltételeknek nem felel meg, a Játékban nem jogosult részt venni.

II. A Játékban részt vevő személyek

A Játékban részt vehet minden olyan 18. életévét betöltött cselekvőképes, Magyarországon tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy, aki a Játék időtartama alatt a saját névére, saját tulajdonszerzés céljából, a hivatalos Hyundai Márkakereskedői hálózatban új Hyundai gépjárművet vásárol. Természetes személynek tekintendő minden olyan szellemi foglalkozást végző személy is (mint például orvos, ügyvéd, közjegyző, építész, stb.) aki a gépjárművet lízingkonstrukció keretében a maga vagy általa tulajdonolt társaság nevében, de saját használatra vásárolja.

A Játékban való részvételnek nem feltétele pénz fizetése, vagyoni érték nyújtása, a Szervező sem a Játék, sem az abban részvétel lehetőségének költségét a Játékosokra nem hárítja tovább. Mindezek alapján a Játék nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá, a játék nem minősül bejelentés-, vagy engedélyköteles szerencsejátéknak.

A részvétel feltétele továbbá, hogy a Játékos a jelen Szabályzatot, valamint Adatkezelési tájékoztatót elfogadja, és hozzájáruljon személyes adatai Adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint történő kezeléséhez.

A sorsoláson minden Játékos azonos eséllyel vesz részt, függetlenül attól, hogy hány Hyundai gépjárművet vásárolt.

A részvétel további feltétele, hogy a Játékos által megadott adatok valósak legyenek. A Szervező fenntartja a jogot adategyeztetésre, a Játékos által megadott elérhetőségeken.

A játékban nem vehetnek részt a Szervező munkavállalói, a játék szervezésében közreműködő alvállalkozói, megbízottjai, ezek alkalmazottai, valamint a felsorolt személyek Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozói. A játékból ki vannak zárva továbbá a játék nyereményeit biztosító harmadik fél vezető tisztségviselői és a játék megvalósításában résztvevő munkavállalói, valamint ezen személyek Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozói.

A Szervező a Játékból kizárhatja azokat a Játékosokat, akik:

 • -valótlan adatokat adnak meg
 • -a jelen játékban, a Szervező, vagy partnere által szervezett bármely játékban, promócióban visszaélést követnek el, vagy azzal alaposan gyanúsíthatók
 • -a Szervezőt, bármely módon megkárosítják, vagy erre törekszenek
 • -nyerési esélyeiket tisztességtelen eszközökkel növelik, ennek érdekében bármilyen informatikai visszaélést követnek el
 • -nyerési esélyeik, vagy nyereményeik növelése érdekében olyan informatikai alkalmazást használnak, amely bármely, a nyerési esélyt növelő cselekményt automatizál
 • -bármely más, jogszabályba ütköző módon megkísérlik befolyásolni a játék menetét
 • -jelen Szabályzat, vagy az Adatkezelési tájékoztató rendelkezéseit sértik

Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a kizárásra okot adó eseteket saját belátása szerint bírálja el.

A kizárt Játékos adatait a Szervező a Játékot követően törli.

III. A Játék lebonyolításának folyamata, jelentkezés és részvétel a Játékban

A Játékos úgy tud részt venni a Játékban, ha a Szabályzatban megadott időszakban a Szervezőnél kapható bármely Hyundai modellre érvényes adásvételi szerződést köt.

A Játékosnak lehetősége van kivonnia magát a Játék alól, ehhez leiratkozási szándékát írásban kell jeleznie a Szervezőnek. Amennyiben a személyes adatok kezelése kapcsán a hozzájárulás visszavonása a Játék Időtartama alatt, illetve a Nyeremény átadása előtt történik, a Játékban a Játékos nem vesz részt, illetve a Nyereményre való jogosultságát elveszti. A Nyeremény átadását követően a Játékos nem tehet olyan nyilatkozatot, mely jelen Szabályzatba foglalt vállalásával ellentétes.

Minden Játékos csak egyszer jogosult nyerni a Játékban és csak egyszer jogosult a Játékban részt venni.

IV. A Játék időtartama

A Játék kezdő időpontja: 2019.09.10. 00:01 perc

A Játék záró időpontja: 2019.10.31. 23:59 perc

A Játékosok a megjelölt kezdő és záró időpontok között tudnak a Játékban részt venni.

V. Nyeremények

A Játék során egy (1) főnyeremény kerül kisorsolásra, amely a 2019.11.30. napján megtartásra kerülő Chelsea FC. vs. West Ham United FC. mérkőzésen való részvétel joga Londonba, utazással és teljes ellátással (4 csillagos szálloda, transzfer, economy class repülőjegy) a Nyertes és partnere részére.

VI. Sorsolás

A Nyeremények kisorsolására közjegyző jelenlétében az alábbi székhelyén történik: 1106 Budapest, Örs vezér tere 25/A. 1106 Budapest, Örs vezér tere 25/A., annak időpontja 2019.11.04. A sorsolás nem nyilvános. A sorsolásról jegyzőkönyv készül.

VII. Eredményhirdetés

A Nyertessel az általa megadott e-mail elérhetőségen a Szervező a Sorsolást követően 3 munkanapon belül veszi fel a kapcsolatot, valamint a Nyertes neve a www.hyundai.hu internetes oldalon kerül közzétételre. A Játékosok a Játékban történő részvétellel egy időben elfogadják, hogy a megadott nevüket a Szervező eredményhirdetéskor közzé tegye.

VIII. Nyertesek, pótnyertesek és értesítésük, a nyeremények átadása

A Nyeremény átvételéhez a Nyertessel a Szervező felveszi a kapcsolatot az általa előzetesen megadott e-mail címen. Amennyiben a Nyertes az 5 munkanapon belül történő kapcsolatfelvételre nem reagál, automatikusan lemond a Nyereményéről. A megadott hibás vagy valótlan e-mail címekből eredő eredménytelen értesítésért Szervező nem vállal felelősséget. Ilyenkor pótnyertes hirdetésére kerül sor.

A sorsoláson 3 darab pótnyertes is kisorsolásra kerül. A pótnyertesek a kisorsolás sorrendjében lépnek a nyertesek helyébe, amennyiben a nyertes Játékos a Játékra történő regisztrációt követően, de még a sorsolás időpontja előtt eltávolítását kérvényezi a Játéból, nem jelentkezik a Nyereményért, a Nyereményről lemond, az utaztatáshoz szükséges adatokat és információkat időben nem közli, vagy a Játékból kizárásra kerül. A pótnyertesre a nyertesre irányadó szabályok vonatkoznak, amennyiben a nyertes helyébe lép.

A Szervező nem vállal felelősséget a Nyertes által megadott hibás címből, adatból, információból eredő károkért és következményekért.

A Szervező nem vállal felelősséget az utaztatáshoz szükséges okmányok (pl. érvényes útlevél, esetleges Brexit utáni belépéshez szükséges iratok, stb.) megfelelősége kapcsán.

A Nyertes köteles a Szervezővel együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremények átadásának egyeztetése megtörténjen. A Nyeremény utáni esetleges adókötelezettségek teljesítése a Szervezőt terheli.

A Szervező a Játékost a nyertes hirdetés követően is jogosult kizárni, a jelen Szabályzatban meghatározott esetekben. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményt jogi úton követelje vissza, ha a nyertes Játékos kizárásának lett volna helye. A nyertes kizárása után a nyereményeket az át nem vett nyereményekre vonatkozó szabályok szerint kell kezelni.

X. Egyéb rendelkezések

A Nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható.

A Szervező vállalja, hogy kifizeti a nyereményre természetes személy nyertes esetén esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót, a nyeremények postai kézbesítésének költségét és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül a nyereménnyel közvetlen összefüggésben természetes személyek kapcsán felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja. A Játék használata ingyenes, de a használat költségeit a Szervező nem biztosítja, az ezzel kapcsolatos költségeket a Játékosok saját maguk viselik.

Szervező a jelen Szabályzat egésze vagy annak bármely eleme egyoldalú változtatásának a jogát fenntartja. A Szervező a módosított szabályzatot közzéteszi, a módosítások csak a közzétételt követően hatályosak. A Szervező nem köteles arra, hogy a módosításokról külön értesítést küldjön a Játékosok részére. A felhasználók adatainak kezelésére külön adatvédelmi tájékoztató vonatkozik, amely elérhető: www.hyundai.hu/eu-football

Amennyiben a Játék során visszaélések, vagy olyan magatartás gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse vagy megszüntesse, illetve a visszaélést elkövető személyt a Játékból kizárja. Ilyen esetben a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Szervező weboldala technikai okokból időszakosan nem érhető(ek) el. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.

A Szervező nem vállal felelősséget a Játékost ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a Játékos nem a kellő körültekintéssel járt el, valótlan, pontatlan adatokat adott meg, vagy a megadott adatok alapján nem volt elérhető.

A Játékosok panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül a Szervezőhöz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. A Szervező a hozzá benyújtott panaszokat megvizsgálja, és álláspontjáról, megtett intézkedéseiről a Játékost tájékoztatja.

A Játékos adatkezeléssel kapcsolatos jogairól az Adatkezelési tájékoztató ad tájékoztatást. A személyes adatok védelmének körén kívül eső panaszaival a Játékos fordulhat a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz, továbbá igénye érvényesítése érdekében keresetet terjeszthet elő a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz.

A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog a magyar jog.

Budapest, 2019. 09. 10.
Hyundai Holding Hungary Kft.

Adatkezelési nyiltakozat részletei

A „Hyundai Holding Hungary Kft. ” „Chelsea FC. vs. West Ham United FC” nyereményjáték adatkezelési tájékoztatója

Ki az adatok kezelője?

Az adatkezelő, aki az Ön személyes adataival kapcsolatos lényeges döntéseket meghozza, így különösen aki annak céljait és eszközeit meghatározza. A „Hyundai Holding Hungary Kft.” „Chelsea FC. vs. West Ham United FC” nyereményjáték (továbbiakban Játék) során megvalósuló adatkezelés tekintetében a Hyundai Holding Hungary Kft. (továbbiakban Szervező) az adatok kezelője.

Lényegesebb adataink az alábbiak:

 • -Név / Cégnév: Hyundai Holding Hungary Kft.
 • -Képviseli: Kovács Pál ügyvezető
 • -Székhely: 1186 Budapest, Cziffra György utca 15.
 • -Cégjegyzékszám: 01 09 881438
 • -Adószám: 13950558-2-44
 • -Központi ügyfélszolgálat címe: 1186 Budapest, Cziffra György utca 15.
 • -Telefonszám: +36 1 887 5700
 • -Központi e-mail cím: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

A Szervező az adatokat jogszerűen, tisztességesen, és az érintett számára átlátható módon kezeli. A Szervező törekedik arra, hogy az általa kezelt adatok pontosak és naprakészek legyenek és biztosítja az érintett jogainak érvényesülését, valamint megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az adatkezelés annak minden szakaszában jogszerű legyen.

Mi számít személyes adatnak?

Személyes adat egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ. Valamely természetes személy azonosíthatóságának meghatározásakor minden olyan módszert figyelembe kell venni amelyről észszerűen feltételezhető̋, hogy az adatkezelő a természetes személy közvetlen vagy közvetett azonosítására felhasználhatja.

Milyen célból történik személyes adatok kezelése a Weboldalon?

A Szervező adatkezelésének célja a Játék megszervezése és a megadott adatok alapján hírlevelek kiküldése. Ezen belül az adatkezelés célja:

 • -az érintett személyének azonosítása, az érintettel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás
 • -nyereményjáték szervezése, bonyolítása, sorsolás
 • -a nyertesek értesítése, a nyeremények eljuttatása a nyertesekhez
 • -a nyereményjátékkal kapcsolatos igények kezelése, érvényesítése
 • -hírlevél kiküldése, reklámozás

Mi az adatkezelés jogalapja?

A jelen adatkezelési tájékoztatóban meghatározott adatkezelési célok tekintetében az adatkezelés jogalapja, az Ön - megfelelő tájékoztatáson alapuló és önkéntes - hozzájárulása személyes adatainak kezeléséhez (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont). A hozzájárulást egyrészt a személyes adatok megadásával, mint aktív cselekedettel (Hírlevél feliratkozással), illetve a jelen tájékoztató elfogadásával és a hozzájárulást igazoló check-box bejelölésével, mint aktív cselekedettel adja meg.

Jogszabályban foglalt kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont) az amennyiben az érintett a nyereményjátékon nyer, a nyeremény utáni adózási és számviteli kötelezettség merül fel.

Hogyan vonhatom vissza hozzájárulásomat?

Ön bármikor, indokolás nélkül jogosult a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásának visszavonására. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A hozzájárulás visszavonását a Szervezőnél írásban (postai úton vagy elektronikus levelezési címen) jelentheti be, az alábbi elérhetőségeken:

 • -Központi ügyfélszolgálat címe: 1186 Budapest, Cziffra György utca 15
 • -Központi e-mail cím: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Amennyiben a személyes adatok kezelése kapcsán a hozzájárulás visszavonása a Játék Időtartama alatt, illetve a Nyeremények átadása előtt történik, a Játékban a Játékos nem vesz részt, illetve a Nyereményre való jogosultságát elveszti.

Milyen személyes adatait kezeljük?

A Játék lebonyolítása során az alábbi személyes adatait kezeljük.

Személyes adatok köreAdatkezelés célja
Az érintett által megadott adatok: név, e-mail cím, telefonszám, születési dátum, fénykép.
Az érintett személyének azonosítása, az érintettel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás. A játékos életkorának meghatározása. A nyereményjátokon való részvétel 18. életév betöltéséhet kötött.
A Játékos a regisztrációkor és bejelentkezést követően a profiljában vagy az Adatkezelő közösségi média vagy webes felületein fényképet tölthet fel magáról, amely fényképet és ha a Játék jellege olyan, a Játékos nevét és a Játékban elért pontszámát nyilvános Toplistában jelenítünk meg, egyéb esetben pedig a képeket a Játék során, az aktivitás nyomon követése és többi Játékos tájékoztatása céljából mindenki számára elérhetővé teszünk.
A nyertesek értesítése, a nyeremények eljuttatása a nyertesekhez.
A nyereményjátékkal kapcsolatos igények kezelése, érvényesítése.
A sorsolások adatait, a nyertesek adatait, a nyereményre, a nyeremény eljuttatására, az adókötelezettségek teljesítésére vonatkozó adatokat.Nyereményjáték szervezése, bonyolítása, sorsolás
Az érintett által megadott adatok: név, e-mail cím, születési dátum. A Szervező az érintettnek kiküldött reklámokkal kapcsolatban kezeli azt az adatot, hogy az érintett mely reklámokat nyitja meg, melyekre kattint rá. Az adatkezelés a reklámozáshoz kapcsolódik. Az adatokat az Adatkezelő felhasználja további reklámok küldéséhez, annak meghatározására, hogy az érintettnek milyen reklámokat küldjön.Hírlevél kiküldése, reklámozás

A reklám célú adatkezelésről megtudhatok kicsit többet?

A Szervező az ingyenességet azáltal tudja fenntartani, hogy a Játékosok részére reklámozási (közvetlen üzletszerzési) tevékenységet folytat, a felhasználók által megadott adatok felhasználásával. A hírlevélre történő feliratkozás a részvétel feltétele. Figyelemmel a fent írtakra, vagyis a szolgáltatás ingyenességére, a reklámozási célú adatkezeléshez való hozzájárulás a részvétel feltétele. A reklámok küldését a Játékos utólag megtilthatja.

Meddig kezeljük személyes adatait?

A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.

A Szervező a törlésre vonatkozó szabályok kialakításával és betartásával biztosítja, hogy a személyes adatok kezelésének időtartama ne haladja meg a szükséges és jogszerű mértéket.

Az adatok törlésére az alábbi esetekben kerül sor:

 • - a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték. Amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, és az adat kezelését jogszabály nem teszi kötelezővé, az adatot a Szervező törli.
 • - A Játékban feltöltött fényképek 2018. szeptember 31-ig kerülnek tárolásra és toplistában megjelenítésre.
 • - Az érintett a hozzájárulását visszavonja, vagy leiratkozik a hírlevélről. Amennyiben az érintett a hozzájárulását visszavonja, vagy az adatok törlését érintett kéri, a Szervező az adatokat minden esetben törli. A törlés csak akkor tagadható meg, ha azt jogszabály, vagy hatósági rendelkezés tiltja. Amennyiben a Játékkal kapcsolatban adófizetés történt, az adózásra vonatkozó adatokat az Adatkezelő csak akkor törli, ha a törvényben meghatározott határidő eltelt.
 • - Az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen. Amennyiben az érintett a reklámozási célú adatkezelés ellen tiltakozik, az Adatkezelő az ezzel kapcsolatos adatokat törli.

A hírlevélről a levélben található link használatával bármikor leiratkozhat, valamint a Szervezőnél írásban (postai úton vagy elektronikus levelezési címen) jelentheti be, az alábbi elérhetőségeken:

 • -Központi ügyfélszolgálat címe: 1186 Budapest, Cziffra György utca 15
 • -Központi e-mail cím: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Milyen adatfeldolgozókat veszünk igénybe?

A Szervező a tevékenysége ellátásához adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

Továbbítják személyes adataimat más adatkezelő, harmadik személyek részére:

A Szervező személyes adatot csak akkor továbbít harmadik személy részére, ha ahhoz az Ön egyértelműen – a továbbított adatkör és az adattovábbítás címzettje ismeretében – hozzájárult, vagy az adattovábbításra törvény felhatalmazást ad. Amennyiben Ön ahhoz a regisztráció során hozzájárul, az adatait a Szervező továbbítja azon harmadik személy részére, akire vonatkozóan Ön a hozzájárulását megadta. A hozzájárulás úgy történik, hogy az adott adatkezelő melletti jelölőnégyzetet bejelöli. Valamennyi adatkezelő mellett elérhető az adott adatkezelő adatkezelési tájékoztatója.

Hogyan védik személyes adataimat?

A Szervező gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatbiztonság követelményének érvényesülését biztosítják. A Szervező az általa kezelt adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően tartja nyilván, biztosítva, hogy az adatokat csak azok a munkavállalók, és egyéb a Szervező érdekkörében eljáró személyek ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van. A Szervező érdekkörében eljáró valamennyi személy kizárólag azon adatok megismerésére jogosult, amely kezelése szükséges a megnevezett személy munkakörének ellátáshoz. A Szervező az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen a jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök logikai és fizikai védelméről. A Szervező gondoskodik az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről. A Szervező a papíralapú nyilvántartások védelme érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket különösen a fizikai biztonság, illetve tűzvédelem tekintetében. A munkavállalók, megbízottak, és egyéb, a Szervező érdekében eljáró személyek az általuk használt, vagy birtokukban lévő, személyes adatokat is tartalmazó adathordozókat, függetlenül az adatok rögzítésének módjától, kötelesek biztonságosan őrizni és védeni.

Melyek az adatkezeléssel kapcsolatban engem megillető jogosultságok?

A jogszabályok alapján Ön mindenkor jogosult kérelmezni az adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint jogosult az adatokat hordozható formában megkapni. Jogosult továbbá a személyes adatai közvetlen üzletszerzés célokra történő - beleértve a profilalkotást is - felhasználása ellen tiltakoznia.

Ön a személyes adatai kezelésével kapcsolatos kérelmét társaságunknál szóban (személyesen) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, avagy postai úton, telefaxon, vagy elektronikus levelezési címen) jelentheti be, az alábbi elérhetőségi címeken:

 • -Központi ügyfélszolgálat címe: 1186 Budapest, Cziffra György utca 15.
 • -Telefonszám: +36 1 887 5700
 • -Központi e-mail cím: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Az Ön által benyújtott jogosultságok érvényesítésére irányuló́ kérelmet annak benyújtásától számított legrövidebb idő̋ alatt, de legfeljebb 25 napon belül elbíráljuk és döntésünkről írásban vagy ha Ön a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, elektronikus úton értésijük!

A tájékoztató a felügyeleti ajánlásokkal összhangban tartózkodik a jogszabályok teljes és szövegszerű megismétlésétől. A részletes szabályokat a GDPR III., „Az érintettek jogai” című fejezete, valamint az Infotv. tartalmazza.

Kihez fordulhatok adatkezeléssel kapcsolatos kérdésemmel, panaszommal?

A Szervező az adatvédelemmel kapcsolatos bejelentéseket a központi elérhetőségeken fogadja.

Ön jogosult arra, hogy a felügyeleti hatóság vizsgálatát kezdeményezze, ha megítélése szerint a személyes adataival kapcsolatos jogainak érvényesítését a Társaságunk korlátozza vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja, vagy bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

A magyar Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

 • - Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 • - Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5
 • - Telefon: +36 1 391 1400
 • - Telefax: +36 1 391 1410
 • - E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • - Web: naih.hu

A fentiek mellett bármikor jogosult bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság Önre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, továbbá, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

Bírósághoz fordulhat abban az esetben is, ha megítélése szerint Társaságunk vagy az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli. A pert – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

Irányadó jogszabályok

A Szervező a tevékenységét az Európai Unió és Magyarország jogszabályai hatálya alatt végzi. Az adatkezelésre elsősorban az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete vonatkozik (Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről; továbbiakban: „GDPR”). Ezen túlmenően az irányadó jogszabályok:

 • - Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
 • - A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény
 • - a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény (DM törvény)
 • - a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
 • - az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény

A vonatkozó jogszabályok elérhetők a http://net.jogtar.hu/ címen.

Budapest, 2019. szeptember 10.